1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และในด้านวิทยาศาสตร์ได้แก่ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการสารสนเทศ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  ความคิดเห็น วิทยาการและเทคนิคใหม่ๆ อันนำไปสู่การพัฒนาทักษะและศักยภาพในการสร้างผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการนำเสนอบทความทางด้านการวิจัย และการบริการสังคม


กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ จากคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการอิสระ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 24  มกราคม – เมษายน 2560  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30  กันยายน 2559  โดยผู้สนใจโปรดลงทะเบียนจัดส่งในระบบ Online submission ผ่านหน้า website ของวารสาร โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความผ่านระบบ online submission  เท่านั้น

ติดต่อเรา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090829

อีเมล์: journal-scitru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9