คณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer Review)

รศ.ดร. ยุทธชัย บรรเทิงจิตร                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร                  มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.เฉลิมชาติ มานพ                      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร. ประสพโชค โห้ทองคำ              มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
ผศ.ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร                   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์                        มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.ดร.นวลนดา สงวนวงษ์ทอง             สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ยอดนภา  เกษเมือง                      มหาวิทยาลัยธนบุรี
ผศ.สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดร.ปริญญา ศรีสัตยกุล                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ดร.ภชรดิษฐ์ แปงจิตต์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รศ.ดร.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.พรศักดิ์ อรรถวานิช                       วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ติดต่อเรา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823 ต่อ 113

โทรสาร : 02-8090829

อีเมล์: journal-scitru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9