คณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer Review)

ผศ.ดร.ประสพโชค  โห้ทองคำ                มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
รศ.ดร.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.อุไร เงินงอก                            มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์                         มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รศ.ดร. ยุทธชัย บรรเทิงจิตร                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร. ประจวบ กล่อมจิตร                  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์                        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รศ.ดร ปรัชญนันท์ นิลสุข                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ. สุรชัย ธรรมทวีธิกุล                       มหาวิทยาลัยธนบุรี
รศ.ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์                     มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.บดินทร์ชาติ สุขบท                    มหาวิทยาลัยธนบุรี
รศ.ดร.พงศ์ หรดาล                            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผศ. วันชัย ลีลากวีวงศ์                        มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์                      มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รศ.ดร.ธนู ฉุยฉาย                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ฑิฆัมพร ทวีเดช                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข                      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.ชัยพร วงศ์พิศาล                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์                        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รศ.ดร.พิมลพรรณ เรปเปอร์                  มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
ผศ.ดร.จักร ติงค์ภัทย์                         สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผศ.ยืน ปานเคน                               มหาวิทยาลัยธนบุรี
รศ.ดิเรก ทองอร่าม                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผศ.ดร.ศุภวิทย์ ลวณะสกล                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090829

อีเมล์: journal-scitru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9