กองบรรณาธิการ

เจ้าของ
      มหาวิทยาลัยธนบุรี

ผู้ดำเนินการ
      ดร.บัญชา  เกิดมณี              อธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี

บรรณาธิการวารสาร
      ดร.ฐิติพร  กรัยวิเชียร           ผู้อำนวยการสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยธนบุรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
      อาจารย์พฤกษ์  จิรสัตยาภรณ์ ผู้อำนวยการหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธนบุรี

ที่ปรึกษา 
      อาจารย์ญานพินิจ  วชิรสุรงค์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

รายชื่อกองบรรณาธิการ
      รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯพระนครเหนือ
      รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชาติ มานพ           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. จรัญ แสงราช             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯพระนครเหนือ
      รองศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์          มหาวิทยาลัยมหิดล
      รองศาสตราจารย์ สุรชัย ธรรมทวีธิกุล             มหาวิทยาลัยธนบุรี
      ดร. ธนิต แต่งศรี                                      มหาวิทยาลัยธนบุรี

กำหนดการพิมพ์เผยแพร่
วารสารมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) กำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ ฉบับ 
      1. ฉบับที่ มกราคม - มิถุนายน
      2. ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

พิมพ์ที่
      มหาวิทยาลัยธนบุรี

ติดต่อเรา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090829

อีเมล์: journal-scitru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9