กองบรรณาธิการ


กองบรรณาธิการ
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธนบุรี
ผู้ดำเนินการ : ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี
บรรณาธิการวารสาร : ดร.ฐิติพร  กรัยวิเชียร  ผู้อำนวยการสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
รายชื่อกองบรรณาธิการ
          ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯพระนครเหนือ
          รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชาติ มานพ              สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัญ แสนราช               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯพระนครเหนือ
          รองศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์             มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ สุรชัย ธรรมทวีธิกุล                มหาวิทยาลัยธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนิต แต่งศรี                 มหาวิทยาลัยธนบุรี

กำหนดการพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) กำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ 
1. ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน
2. ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยธนบุรี

ติดต่อเรา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823 ต่อ 113

โทรสาร : 02-8090829

อีเมล์: journal-scitru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9